Tài liệu đặc sắc

Nghiên cứu hệ MIMO – OFDM thích nghi

0.00

74 tr. + CD-Rom
Trình bày nguyên lý điều chế, sơ đồ thu phát OFDM sử dụng IFFT, FFT và các ưu nhược điểm; Trình bày hệ thống MIMO bao gồm các kỹ thuật phân tập, nguyên lý hệ thống MIMO phương pháp tính dung năng kênh MIMO và ưu nhược điểm; Trình bày hệ thống MIMO-OFDM bao gồm hệ thống MIMO-OFDM, các phương pháp đồng bộ, hiệu chỉnh độ dịch tần số, ước lượng kênh truyền; Mô phỏng hệ thống MIMO-OFDM thích nghi gồm chi hệ thống MIMO kỹ thuật điều chế thích nghi MIMO và kết quả mô phỏng, so sánh truyền dẫn SISO thích nghi và MIMO thích nghi thông qua đồ thị BER_SNR
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử và thông tin liên lạc — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources

Đọc tiếp

Công nghệ thông tin

Điện tử viễn thông